Prohlášení o ochraně osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

 1. Kdo nese odpovědnost za Vaše osobní údaje a účel zpracovávání osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu účinných právních předpisů je společnost BŘÍZA, spol. s r.o., IČO: 49681605, se sídlem Matěchova 1033/4, Krč, 140 00 Praha 4, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 21917 (dále jen „Správce“). Správce tímto informuje všechny fyzické osoby, které přímo či nepřímo kontaktovaly Správce či s ním jakkoli vstoupily do jednání za účelem projevení zájmu o koupi nemovitých věcí tvořících rezidenční projekt Bytový dům Kluge prezentovaný na internetové stránce www.bytovydumkluge.cz, že Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté těmito osobami, a to za účelem:

 • prezentace uvedeného rezidenčního projektu na této internetové stránce, na čemž má Správce oprávněný zájem,
 • sjednání, uzavření a plnění potřebných právních jednání směřující k převodu předmětných nemovitých věcí a plnění těchto právních jednání (např. rezervační smlouvy, kupní smlouvy, návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, potvrzení přijetí splátky kupní ceny apod.),
 • plnění povinností Správce stanovených právními předpisy souvisejícími s převodem vlastnických práv k takovým nemovitým věcem (tj. např. daňové či účetní povinnosti nebo povinnosti směřující proti legalizaci trestné činnosti aj.),
 • v případě, že jste udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme také Vaše kontaktní údaje pro marketingové účely a zejména pro zasílání obchodních sdělení o daném rezidenčním projektu, včetně nabídek na nákup nemovitostí v rámci projektu.

 

 1. Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme

Termínem „osobní údaje“ v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se rozumí informace, které se Vás týkají a které nám umožňují Vás identifikovat buď přímo, nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které můžeme mít k dispozici. Tyto informace získáváme přímo od Vás. Můžeme o Vás shromažďovat následující osobní údaje:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k Vaši jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ, číslo občanského průkazu, případně číslo pasu, údaj o rodinném stavu, podobizna), údaje umožňující kontakt s Vámi (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa, IP adresa a jiné obdobné informace); popisné údaje (např. bankovní spojení apod.);
 • komunikace, kterou si s námi vyměňujete (například e-maily, dopisy, telefonáty nebo příspěvky a zprávy na sociálních médiích)
 • informace o tom, jak používáte naše webové stránky;
 • informace o tom, jak používáte naše webové stránky pomocí cookies nebo podobných identifikátorů.   Cookies jsou malé informace ukládané prohlížečem na pevný disk počítače. Umožňují Vám orientovat se na našich webových stránkách. Další informace o tom, jak používáme soubory cookies a jak je můžete odstranit, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies na webových stránkách bytovydumkluge.cz.
 • další údaje nezbytné pro plnění smluvního vztahu.

 

 1. Jak a proč používáme osobní údaje, které shromažďujeme

Zákonným právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

 • splnění práv a povinností vyplývajících zejména ze smluvní dokumentace nezbytné pro prodej bytových a/nebo nebytových prostorů či podílů na nich;
 • splnění právních povinností, které se na Správce vztahují, podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených Správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o dani z přidané hodnoty, zákonem o daních z příjmů, zákonem o účetnictví apod.;
 • účely oprávněných zájmů Správce podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Samostatným právním základem zpracování je udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení Správce podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jste je Správci poskytli, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, z důvodu oprávněného zájmu, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či ke plnění zákonných povinností Správce.

 

Správce neprovádí automatizované rozhodování, ani profilování, ani za tímto účelem osobní údaje neshromažďuje a nezpracovává.

 

 1. Jak můžeme sdílet nebo převádět shromážděné údaje

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

 • dodavateli, kteří nám poskytují své služby, aby nám pomohli provozovat naši obchodní činnost a zlepšovat naše služby (např. IT dodavatelé, právní, ekonomický či daňový poradce);
 • orgány státní správy v případech, kdy nám to ukládají obecně závazné právní předpisy;

Údaje budeme takto sdílet pouze pro výše uvedené účely a pouze v nezbytně nutném rozsahu za dodržení všech zásad z GDPR vyplývajících. Osobní údaje nejsou předávány zahraničním subjektům.

 

 1. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje

Smluvní dokumentace je uchovávána po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi, prodlouženého o (i) dobu poskytnuté záruky, (ii) promlčecí lhůty a (iii) vydržecí lhůty, minimálně však po dobu 10 let od podpisu smluvní dokumentace, a dále po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmu apod.). V případě poptávky na koupi bytového a/nebo nebytového prostoru, která ale není nakonec realizována, jsou Vaše údaje zpracovávány do uplynutí příslušných promlčecích lhůt týkajících se předsmluvní odpovědnosti. Pokud chcete znát konkrétnější časové lhůty, prosím, kontaktujte nás. Zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu ukončíme, pokud máte proti takovému zpracovávání Vašich údajů jakékoli námitky, pokud nám oznámíte, že si nadále nepřejete, abychom dále Vaše údaje pro účely přímého marketingu zpracovávali. Rovněž nebudeme nadále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu v případě, že jste v minulosti udělili souhlas s takovým zpracováním a tento souhlas odvoláte. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz bod 3), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 1. Vaše práva

Nemáte povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů ovšem je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji z naší strany splnit.

Máte právo:

 • být informován o zpracování svých osobních údajů při shromažďování osobních údajů a právo na přístup ke svým osobním údajům;
 • požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás uchováváme, a nápravu veškerých nepřesností týkajících se Vašich osobních údajů;
 • omezit zpracovávání Vašich osobních údajů, převést Vaše osobní údaje na jiného správce, pokud to právní předpisy umožňují, nebo nechat Vaše osobní údaje smazat v těch případech, kdy nám právní předpisy neukládají nadále Vaše osobní údaje zpracovávat (právo „být zapomenut“);
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • podat stížnost k dozorovému úřadu – pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu uoou.cz.
 1. Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakýkoli problém, námitky, dotazy, připomínky nebo stížnost ohledně toho, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, prosím, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@bytovydumkluge.cz. V případě, že se nám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

 

 1. Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Můžeme pravidelně provádět změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.  Veškeré nové verze tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách.